img
Grupa za elektromagnetiku, antene i mikrotalase
Elektrotehnički fakultet, Beograd
img

Slobodan Savić - Web stranica


Primeri diplomskih i master radova


Ostali predmeti KatedreAlgoritmi metoda konačnih elemenata u inženjerstvu

Cilj predmeta je upoznavanje sa osnovnim algoritmima koji se koriste u analizi inženjerskih problema metodom konačnih elemenata. Ovi algoritmi mogu biti i uvod u dalji istraživački rad.

Ishodi predmeta su poznavanje i razumevanje teorije numeričke analize inženjerskih problema, sposobnost za formulisanje algoritama i pisanje softvera za modelovanje inženjerskih problema metodom konačnih elemenata, kao i utreniranost u modelovanju i simulaciji tipičnih inženjerskih problema metodom konačnih elemenata.

Teorijska nastava obuhvata sledeće oblasti: algoritmi za diskretizaciju tipičnih diferencijalnih jednačina u inženjerskim problemima korišćenjem varijacionog metoda i metoda težinskih ostataka, skalarni i vektorski konačni elementi, algoritmi transformacije koordinata, algoritmi za unošenje graničnih uslova, algoritmi prostorne diskretizacije (mešing), algoritmi diskretizacije u vremenu, algoritmi za rešavanje sistema linearnih jednačina, analiza zatvorenih i otvorenih struktura, apsorbujući granični uslovi i veštački apsorberi, hibridizacija metoda konačnih elemenata sa drugim metodima, primeri primene u elektrotehnici, mehanici, građevinarstvu, dinamici fluida i transferu toplote.

Obaveštenje (08.04.2021.)

Prema kalendaru nastave, 15. april 2021. godine (četvrtak) je nenastavni dan, tako da tada neće biti časova. Sa časovima nastavljamo regularno u četvrtak 22. aprila 2021. godine.

Nastava na daljinu, školska 2020/21. godina

O predmetu:

Nastavni materijali:

(Zainteresovani studenti mogu se javiti na ssavic@etf.rs za pristupnu šifru.)

Literatura:

img img img img

Stari ispitni rokovi:


Vrh strane

Vesti

2. februar 2021.

U okviru projekata Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pod naslovima "Algoritmi i softveri za simulaciju u frekvencijskom i vremenskom domenu RF podsistema i elektromagnetskih senzora u ICT" nabavljen je, između ostalog, digitalni osciloskop mešovitog domena Tektronix MDO32 .

Oprema će se koristiti kako u istraživačke svrhe, tako i u nastavi, za izradu studentskih projekata i stručno usavršavanje studenata.
3. septembar 2020.

Ekipa studenata sa Elektrotehničkog fakulteta (ETF-Belgrade) u sastavu Pavle Petrović (mikrotalasna tehnika), Danilo Đokić (elektronika), Nikola Milenić (računarska tehnika i informatika) i Nemanja Grbić (mikrotalasna tehnika) bila je jedna od šest finalista međunarodnog studentskog takmičenja 2020 IEEE AP-S Student Design Contest pod nazivom "Radar applications in everyday life". Takmičenje organizuje IEEE Antennas and Propagation Society. U okviru takmičenja studenti su uspešno osmislili, isprojektovali, simulirali i fabrikovali radar za detekciju dronova.
20. jul 2020.

Student Ana Ćupurdija za diplomski rad pod naslovom "Projektovanje podsklopova Doplerovog radara - mikrotalasnog mešača i Vilkinsonovog delitelja snage" osvojila je dve prestižne nagrade:

Rezultate iz svog diplomskog rada Ana je prezentovala na naučnoj konferenciji "TELFOR 2019" i tada je osvojila nagradu "Prof. dr Ilija Stojanović" za najbolje radove prezentovane u studentskoj sekciji.
15. jun 2020.

U okviru projekata Ministarstva iz oblasti razvoja visokog obrazovanja pod naslovima "Fundamentalni predmeti za IKT infrastrukturu (2018)" i "Stručni predmeti za IKT infrastrukturu (2019)" nabavljena je, između ostalog, sledeća oprema:

Softverski definisan radio je iskorišćen za konstrukciju portabilnog analizatora mreža, a pomoću mikrotalasnih pojačavača snage prošireni su opsezi rada postojeće opreme (na primer domet radarskog sistema). Oprema će se koristiti u nastavi, za izradu studentskih projekata i stručno usavršavanje studenata.
21. decembar 2019.

U okviru projekata Bilateralne saradnje pod naslovom "Development of robust and efficient LOS-MIMO antenna arrays, adaptive beamforming algorithms, and high performance signal processing for 5G multigigabit broadband wireless communications" uspostavljena je naučna saradnja sa Institutom IHP, Frankfurt (Oder), Savezna Republika Nemačka.Vesti

26. februar 2021.